AYDINLATMA METNİEkol Hazır Giyim Aydınlatma Metni Kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla Ekol Hazır Giyim Taah. Tic. Ltd. Şti. (Ekol Hazır Giyim veya Şirket) tarafından hangi kapsamda işlenebileceği aşağıda açıklanmıştır.
1.İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları: Aşağıda sayılan amaçlar doğrultusunda gerçekleştirilen veri işleme faaliyetinin, KVKK kapsamında açık rızanın varlığını gerektirmesi halinde, Ekol Hazır Giyim tarafından ilgili kişinin açık rızası alınmaktadır.
a.Potansiyel Müşteri
.Kimlik Bilgileri
.İşlenen Kişisel Veriler

İsim, Soyisim
.İşleme Amaçları
Pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkilerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yönetilmesi, pazarlama analiz çalışmalarının yönetilmesi, sözleşme süreçlerinin yönetilmesi, talep ve şikayetlerin takibi
.İletişim Bilgileri
.İşlenen Kişisel Veriler
E-Posta Adresi, Cep Telefonu Numarası
.İşleme Amaçları
Pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkilerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yönetilmesi, pazarlama analiz çalışmalarının yönetilmesi, sözleşme süreçlerinin yönetilmesi, talep ve şikayetlerin takibi
.Fiziksel Mekan Güvenliği Kayıtları

A.İşlenen Kişisel Veriler
İşleme Amaçları
Bilgi güvenliği süreçlerinin yönetilmesi, denetim faaliyetlerinin yönetilmesi, fiziksel mekan güvenliğinin temini, iş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum, kuruluşlara bilgi verilmesi
b.Müşteri
.Kimlik Bilgileri
.İşlenen Kişisel Veriler
İsim, Soyisim, T.C. Kimlik Numarası
İşleme Amaçları
Pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkilerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yönetilmesi, pazarlama analiz çalışmalarının yönetilmesi, sözleşme süreçlerinin yönetilmesi, talep ve şikayetlerin takibi
.İletişim Bilgileri
.İşlenen Kişisel Veriler
E-Posta Adresi, Cep Telefonu Numarası, Adres Bilgisi
İşleme Amaçları
Mal/hizmet satım süreçlerinin yönetilmesi, mal/hizmet satış sonrası süreçlerinin yönetilmesi, pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkilerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yönetilmesi, pazarlama analiz çalışmalarının yönetilmesi, sözleşme süreçlerinin yönetilmesi, talep ve şikayetlerin takibi, yetkili kişi, kurum, kuruluşlara bilgi verilmesi
.Finans Bilgileri

.İşlenen Kişisel Veriler

Banka adı ve şubesi, Kredi kartı bilgileri
.İşleme Amaçları

Mal/Hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
.Müşteri İşlem Bilgileri

.İşlenen Kişisel Veriler
Sipariş Bilgisi, Fatura Bilgisi, Sözleşme Bilgisi
.İşleme Amaçları
Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satış sonrası destek süreçlerinin yönetilmesi, mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yönetilmesi, talep ve şikayetlerin takibi, yetkili kişi, kurum, kuruluşlara bilgi verilmesi, sözleşme süreçlerinin yönetilmesi
.Fiziksel Mekan Güvenliği Kayıtları
İşlenen Kişisel Veriler
BBSV.
.İşleme Amaçları
Bilgi güvenliği süreçlerinin yönetilmesi, denetim faaliyetlerinin yönetilmesi, fiziksel mekan güvenliğinin temini, iş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum, kuruluşlara bilgi verilmesi
.Pazarlama Bilgileri
.İşlenen Kişisel Veriler

Müşteri anket bilgileri, alışveriş geçmişi bilgileri, şikayet kayıtları
.İşleme Amaçları

Mal/hizmet satış süreçlerinin yönetilmesi, mal/hizmet satış sonrası destek süreçlerinin yönetilmesi, müşteri ilişkileri süreçlerinin yönetilmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, pazarlama/analiz çalışmalarının yürütülmesi, yetkili kişi, kurum, kuruluşlara bilgi verilmesi
c.Çevrimiçi Ziyaretçiler
.İşlem Güvenliği Bilgileri
.İşlenen Kişisel Veriler
IP adresi, diğer trafik verileri(ör:bağlantı süresi vb.)
.İşleme Amaçları

Bilgi güvenliği süreçlerinin yönetilmesi, iletişim faaliyetlerinin yönetilmesi, talep ve şikayetlerin takibi, web sitesinin güvenliğinin sağlanması
d.Ziyaretçiler
.Fiziksel Mekan Güvenliği Kayıtları
.İşlenen Kişisel Veriler
CCTV Kayıtları
.İşleme Amaçları

Bilgi güvenliği süreçlerinin yönetilmesi, denetim faaliyetlerinin yürütülmesi, fiziksel mekan güvenliğinin sağlanması, yetkili kişi, kurum, kuruluşlara bilgi verilmesi
2.Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemimiz ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla Şirketimiz tarafından satış mağazalarımız, web sitemiz, mobil uygulamamız, çağrı merkezlerimiz, sosyal medya hesaplarımız, mobil iletişim kanallarımız gibi farklı kanallar vasıtasıyla toplanmaktadır. Şirketimiz tarafından yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda Şirketin sahip olduğu ya da Şirkete yöneltilen kişisel veriler, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca sözleşmenin kurulması, kanunlarda açıkça öngörülmesi, hukuki sorumluluklarımızın yerine getirilmesi ve meşru menfaatlerimiz kapsamında işlenmektedir.
.Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz, KVK Kanunu tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVK Kanunu’nun 8. Ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları doğrultusunda, Ekol Hazır Giyim tarafından aşağıda sayılan amaçlar doğrultusunda Ekol Hazır Giyim iş ortaklarına, tedarikçilerine, iştiraklerine, yetkili kurum ve kuruluşlar ile yetkili özel hukuk kişilerine aktarılabilir.
.Ekol Hazır Giyim’in yürüttüğü ticari faaliyetlerin mevzuata ve Şirket politikalarına uygun olarak yerine getirilmesi için gerekli çalışmaların yapılması,
.Ekol Hazır Giyim’in insan kaynakları faaliyetlerinin tasarlanması, planlanması ve yürütülmesi,
.Ekol Hazır Giyim’in ticari itibarının oluşturduğu güvenin korunması,
.Ekol Hazır Giyim’in ticari yönetim ve iletişim faaliyetlerinin planlanması,
.Mal ve hizmet satın alım süreçlerinin yönetilmesi,
.Mal ve hizmet satış sonrası destek süreçlerinin yönetilmesi,
.Mal ve hizmet satış süreçlerinin yönetilmesi,
.Mal ve hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yönetilmesi,
.Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yönetilmesi,
.Reklam, kampanya, promosyon süreçlerinin yönetilmesi,
.Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yönetilmesi,
.Pazarlama analiz çalışmalarının yönetilmesi,
.Risk yönetimi süreçlerinin yönetilmesi,
.Sözleşme süreçlerinin yönetilmesi,
.Talep ve şikayetlerin takibi,
.Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi
.Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
4.İlgili Kişi Olarak KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız
Kişisel verisi işlenen ilgili gerçek kişiler olarak KVK Kanunu’nun 11. Maddesi gereği sahip olduğunuz haklara aşağıda yer verilmiştir.
.Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
.Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
.Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
.Yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
.Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
.KVK Kanunu 7. maddede belirlenen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
.Kişisel verilerin düzeltilmesi veya silinmesi talebi doğrultusunda kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirim yapılmasını isteme,
.İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle ilgili kişinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
.Kanuna aykırı işlenen kişisel veriler nedeniyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme
5.Haklarınızı Kullanma Usulü
.Yukarı yer verilen haklarınıza yönelik başvurularınızı Veri Sahibi Başvuru Formu’nu kullanarak,
-Islak imzalı ve kimlik fotokopisi ile Ceyhun Atuf Kansu Cd 100/6 Ata Plaza B Blok Balgat / Ankara adresine göndererek,
-Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ve güvenli elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle ekolhazırgiyim@hs03.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresimize göndererek,
-İlgili kişi tarafından Ekol Hazır Giyim İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti.’ne daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinden kisiselverim@ekolgiyim.com.tr adresimize göndererek.
Ekol Hazır Giyim İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti.’ne iletebilirsiniz.
.İlgili kişinin başvurusunda Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereği; ad, soyad, imza, T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruk, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas e-posta adresi, telefon ve faks numarası ile talep konusunun belirtilmesi zorunludur. Başvuru, yalnızca ilgili kişinin kendisi ile ilgili olmalıdır. Başkası adına başvuracak kişinin özel vekaletname ile bu yetkisi belgelendirilmelidir. Yetkisiz üçüncü kişilerin başvuruları dikkate alınmayacaktır.
.Şirketimiz talebinizin niteliğine göre talebinizi bize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak işlemin ayrıca maliyeti gerektirmesi halinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.